מבוא

שימוש הגולשים באתר www.tamas-touch.com ובתכניו כפוף לתקנון זה. צריך לקרוא היטב את כל התקנון, שכן שימוש בשירותים, במידע או ביישומים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

חשוב לקרוא תקנון זה מפעם לפעם, כי עשויים לחול בו שינויים.

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות, ואין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

 1. כללי
  1. אתר Tamas-touch (להלן: "האתר") הינו חנות אלקטרונית לרכישת מוצרים מיניים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט באמצעות השתתפות במכירות רגילות. המופעל על-ידי צוות הנהלת לאאליא אוסארייא ע.פ 040484719 (להלן: "לאאליא אוסארייא"), ובמסגרתו נתן מידע בנושאים שונים בהם מספקים את שירותינו ומוצרינו (להלן: "שירותים" "מוצרים").
  2. כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להפך. 
  3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין האתר לכל דבר ועניין.
  4. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצע למכירה בו מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה הנך מתבקש לא לעשות  שימוש באתר.
  5. לאאליא אוסארייא אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לגולש או לרכושו עקב כך.
  6. לאאליא אוסארייא רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את המבנה שלו, הצורה שלו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי לאאליא אוסארייא בקשר לכך.
  7. רישומי המחשב של לאאליא אוסארייא בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 2. הגבלת אחריות למוצרים.
  1. המוצרים אשר נמכרים באתר אינם ייצורה של לאאליאא אוסארייא אלא של חברות מייצרות אחרות המומחיות בתחומן. 
  2. באתר נמכרים מוצרים של חברות מייצרות שונות, דאגנו להעביר באתר כמה שיותר הסבר ומידע שהונגש לנו לגבי כל מוצר אשר היצרן קבע, כולל איכות, אופן שימוש, פעילות של המוצר, הוראות אחסון וכו', אך ההסבר שלנו אינו מהווה תחליף לנכתב על אריזת המוצר , לכן חשוב לקרוא את העלון המצורף למוצר אותה ההסבר על גביו לפני השימוש.
   1. לאאליא אוסארייא ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים,  בכל דרך, לתופעות הנגרמות כתוצאה משימוש במוצרים הנמכרים באתר, והלקוח מתחייב לשאת באחריות מלאה לאמור.
   2. דאגנו להעביר ולהפיץ מידע ומאמרים אשר מנחים לגבי מיניות בכלל ומוצרים הנמכרים באתר בפרט, ע"י מומחים שלנו. חומר זה נועד לסייע בהבנת הנושא של איכות החיים המיניים, אך אינו תחליף לייעוץ מקצועי ספציפי ע"י רופא או איש מקצוע מומחה בתחום.
   3. לאאליא אוסארייא מתחייבת לספק ללקוחות מוצרים תקינים, סגורים היטב, שלא פג תוקפם. 
 3. זכויות יוצרים וזכויות הפצה.
  1. התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, זכויות היוצרים, זכויות ההפצה. עיצוב האתר Tama-touch, וגם התכנים המופיעים בו, הנם רכושה הבלעדי של לאאליא אוסארייא, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רשיון או זכות כלשהם בתוכן האתר ו/או בחלק ממנו. חל איסור להעתיק או להפיץ, או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר במישרין או בעקיפין, בין בעיצוב ובין בכל דרך אחרת ללא הסכמת לאאליא אוסארייא מראש ובכתב.
  2. לאאליא אוסארייא רואה בכל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיה הקנייניות. 
  3. פרסומת המוצגת באתר, הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.
  4. השם "tamas-touch" וסימני המסחר של האתר (בין אם נרשמו ובין אם לא) –  כולם רכוש של האתר ומנהלו לאאליא אוסארייא בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. 
 4. תכני משתמשים: באחריות הצד המפרסם בלבד. 
  1. ככל שניתן (או הופנה) באתר מידע מצדדים שלישיים, הנו באחריותם של נותני המידע בלבד. לאאליא אוסארייא ו/או מי מטעמה אינם אחראים, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע או שירות שמופיע באתר או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
  2. מתפרסמים באתר תכנים של מפרסמים (גופים מסחריים) ושל משתמשי האתר (לרבות באמצעות פרסומים מסחריים, תגובות, מאמרים, דעות, וכו'). לאאליא אוסארייא אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגוף או המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעתה של לאאליא אוסארייא או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
  3. פרסום תכני משתמשים באתר או הצבת קישור על ידי לאאליא אוסארייא אין משמעם כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, שידול או מתן חסות של לאאליא אוסארייא לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
  4. אין במסירת תכני המשתמשים לפרסום באתר, כדי לחייב את לאאליא אוסארייא לפרסם באתר. לאאליא אוסארייא שומרת לעצמה את שיקול הדעת לפרסם את התכנים הנ"ל, יובהר כי ההחלטה לפרסמם אינה מוטלת על לאאליא אוסארייא אחריות לתכנים שפורסמו, בכל דרך. בנוסף, לאאליא אוסארייא זכאית לערוך את התכנים המועברים אליה לפרסום, אולם יובהר כי אין בעריכת התכנים כדי להטיל על לאאליא אוסארייא אחריות לגביהם, בכל דרך.
  5. לאאליא אוסארייא אוסרת פרסום של תכנים מסולפים, או מטעים, שקריים לרבות הטעית הצרכן, תכנים המהווים לשון הרע, או הפוגע בפרטיות האדם, או בשמו הטוב, בעלי אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח; פורנוגרפיים או בעלי אופי מיני בוטה; תכנים שמעודדים גזענות, או אפליה פסולה מכל סוג; תכנים הקשורים לקטינים וזהותם או את פרטיהם האישיים, ותכנים המזהים אחרים ללא הסכמתם; ואלה הפוגעים בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר; תכנים בעלי אופי פרסומי או מסחרי, אשר לא אושרו מראש ובכתב על-ידי לאאליא אוסארייא ; תכנים, תוכנות או יישומים הכוללים נגיפי מחשב ("וירוסים"), לרבות תוכנות עוינות ומזיקות מכל סוג; ססמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, טעוני הרשמה או תשלום, וללא תשלום או הרשמה כאמור; תכנים המעודדים ביצוע עבירה פלילית או עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית; וכן כל תוכן אחר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האתר.
  6. המפרסם תכנים באתר בניגוד לכללים הנ"ל מתחייב לשאת באחריות כלפי לאאליא אוסארייא או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, ישפה המפרסם מול לאאליא אוסאריא, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו לפרסום באתר.
 5. רכישת שירותים באתר (או באתרים אליהם מפנה האתר).
  1. באשר למוצרים הנמכרים באתר: עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר מוצג דף מוצר הכולל מידע של שם המוצרהמוצע למכירה, פרטים אודותיו, תיאורו ומחירו . לאאליא אוסארייא אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר. לאאליא אוסארייא רשאית לשנות בכל עת מוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף מוצרים ברשימה או להוציא מוצרים מהרשימה.
  2. לאאליא אוסארייא עושה כמיטב יכולתה לספק את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית מוצרים באתר. למרות הניסיון המרבי להגיע לכמה שיותר דמיון לצורך המחשה, התמונות המוצגות אינן תמונות של המקור. הנתונים בכתב הם המחייבים (למעט אם נפלה טעות כל שהיא בתיאור המוצר).
  3. לאאליא אוסארייא רשאית לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות באשר לתיאור המוצר ו/או מחירו, או במידה והתברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית מצד הקונה ו/או צד ג'.
  4. לאאליא אוסארייא שומרת לעצמה את הזכות לבטל או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.
 6. משלוח ואספקת המוצרים (סעיף זה מתייחס למוצרים שנקנו באתר, ולא באתרים אליהם מפנה האתר).
  1. השירות שניתן במסגרת האתר מוענק באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על-ידי לאאליא אוסארייא לפי שיקול דעתה הבלעדי בישראל (להלן: "אזורי השירות"). אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזורי השירות, ואין מניעה טכנית, בטחונית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. לחברה תישמר הזכות לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מראש.
  2. בתוך אזור השירות, המוצר הנרכש מגיע בדואר רגיל ללא תשלום נוסף, רשום בעלות של 20 או באמצעות שליח עד הבית או העבודה בעלות של 50 ₪  דמי משלוח. בקנייה ב- 399₪ ומעלה  המשלוח חינם  שמגיע עם שליח עד הבית או למקום העבודה , הכל לפי בחירת הרוכש לאחת האפשרויות בזמן הרכישה.
  3. המשלוח יוכן עבורך יום אחרי אישור תשלום בכרטיס אשראי או אישור הבנק להעברה בנקאית. ומרגע שנוציא עבורך את המשלוח, הוא יגיע ליעד בערך עד 5 ימי עבודה למרבית חלקי הארץ (ביישובים מרוחקים כגון אילת, רמת הגולן יישובי הבקעה, יש סיכוי לעיקובים המשלוח יכול לקחת עד עשרה ימים). הזמן מחושב מרגע קבלת אישור ביצוע תשלום בכרטיס אשראי או אישור בנק על העברה בנקאית.
  4. יש לציין כתובת מלאה לשליח (שם רחוב ומספר בית ולא רק ת"ד) ומספר טלפון לתיאום. משלוח שיחזור בגלל פרטים חסרים יחויב בדמי המשלוח. בישובים מרוחקים (כמו אילת, ישובים מעבר לקו הירוק, רמת הגולן וכד') זמן האספקה עלול להתארך מעט. ביישובים בהם לא ניתן להגיע באמצעות חברת השליחויות – נציג מטעמנו ייצור אתכם קשר למציאת פתרון אחר להעברת ההזמנה אליכם.
  5. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית או אחרת ו/או באזורים אשר חברת המשלוחים ו/או המובילים לא מגיעים אליהם  לאאליא אוסארייא ו/או הספק מוביל המשלוח יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
  6. לאחר ביצוע הרכישה, ניתן לעקוב אחר סטטוס ההזמנה בכל רגע באמצעות כניסה ל"החשבון שלי" באתר, ולאחר מכן לחצו על "ההזמנות שלי". כמו כן יישלח אליך אישור באמצעות דואר אלקטרוני על ביצוע ההזמנה, תוך 24 שעות מסיום ביצוע עסקת הקנייה באתר. במידה והזמנתך תקינה יישלח אליך דוא"ל ו\או SMS ובו אישור על ההזמנה ומספר שילוח. (כעת סעיף זה אינו פעילה ברגע שיופעל תימחק הערה זו. בינתיים ניתן לעקוב אחרי משלוח ע"י לינק של מעקב שמלוחים באתר שמתייחס למשלוחים ע"י בנק הדואר שהנה רלוונטית לגבי דואר רגיל, רשום, וחלק מהערים שהדואר מחלק בהם דואר שליחים)
  7. המשלוח דיסקרטי – חשוב לנו מאוד לשמור על הפרטיות שלך, ולכן על החבילה שתקבל לידיך  בדואר או ע"י שליח, לא יהיה שום פרטי מזהה, לא יהיה כתוב שם המוצר, רק של של לאאליא אוסארייא שמנהלת את אתר תאמאס. אתה יכול להיות רגוע ולהזמין משלוח הביתה, למשרד או למקום שתבחרו.
  8. לאאליא אוסארייא לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקת המוצר במקרה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטתה כמו מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום, בזמן התפשטות מחלות ונגיפים, נזקי טבע, שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ומכל סיבה אחרת באיחור הקשורה למייצר, לספק או להובלת המוצרים ו\או וכל סיבה שאינה בשליטתנו.
  9. מחירי המוצרים המופיעים ליד כל מוצר באתר כוללים מע"מ.
  10. לאאליא אוסארייא משתדלת להבטיח שהמוצרים יימצאו במלאי, עם זאת ייתכנו מקרים בהם מוצרים אזלו מהמלאי. אם יוסכם לרכוש את המוצר החלופי, יבוצע עדכון של ההזמנה; אחרת תבוטל ההזמנה ולא ייגבה תשלום.
  11. לאאליא אוסארייא משתדלת לספק את המוצרים הנרכשים בפרק הזמן המהיר ביותר פרק הזמן מתייחס לימי עסקים בלבד (ימי חול: א' עד ה', לא כולל שישי, שבת, ערבי חג, חגים וימי זיכרון וכן ימים אחרים בהם אין פעילות במוסדות הפיננסיים). אנו מתחילים למדוד את פרק הזמן יום לאחר קבלת אישור מחברת הסליקה בגין העסקה. אם לא מקבלים אישור, תועבר ללקוח הודעה בנדון, תהיה דרישה מהלקוח לסיפוק אמצעי תשלום אחר. במידה ולא יספק , רשאית לאאליא אוסארייא לבטל את העסקה.
  12. לאאליא אוסארייא לא תספק מוצרים שלא הועבר תשלום בגינם.
  13. לרכישת מוצר דרך האתר על הלקוח למלא את כל הפרטים הנדרשים במקומות המיועדים לכך, ע"י בחירת המוצר מתוך דף המוצר או מתוך רשימת המוצרים, הוספתו לסל הקניות, לרבות כל הפרטים הנדרשים לצורך התשלום ומשלוח המוצר. באפשרות הלקוח לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסו ופרטיו יידרש להזין במקום המיועד לכך. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ו/או להליכים משפטיים אזרחיים.
  14. רכישה טלפונית, במידה והלקוח אינו מעוניין ברכישה מוצרים באמצעות האינטרנט יוכל להשלים מסירת פרטים אלה באמצעות הטלפון. להתקשר למספר הטלפון המופיע באתר ולמסור את הפרטים הבאים: שם המוצר הנבחר ותרואו, שם הלקוח, כתובת למשלוח המוצר שנבחר, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון זמין ומספר כרטיס אשראי תקף. נציגי לאאליא אוסארייא יאשרו ללקוח, טלפונית, שהמוצר הנבחר נמצא במלאי ושהלקוח יכול להזמינה באמצעות רכישה טלפונית ומסירת הפרטים הנ"ל, ניתן לבצע את התשלום ע”י העברה בנקאית לחשבון הבנק של לאאליא אוסארייא. לאאליא אוסארייא תמתין לאישור הבנק בגין הרכישה שביצע הלקוח, ורק לאחר קבלת האישור תעבד את הזמנתו ותשלח אליו את המוצר.
 7. ביטול עסקה והחזרת פריטים ( הכוונה רק למוצרים שנקנו באתר, ולא באתרים אליהם מפנה האתר).
  1. על פי תקנות משרד הבריאות, ומתוקף טבע המוצרים שלנו, לא ניתן להחזיר מוצר מהרגע שהחבילה נפתחה. זכות הביטול חלה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר. או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981, לפי המאוחר מבין השניים.
  2. על הרוכש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתמסר לו בעת האספקה.
  3. במקרה של ביטול עקב פגם, אי התאמה בין המוצר שסופק למוצר שהוזמן, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול. ביטול עסקה בשל איחור באספקה, מזכה את הלקוח רק בסכום המוצר, והמוצר יוחזר לחנות האתר ללא קיזוז עשרה אחוז מהלקוח וללא חיוב בדמי משלוח.
  4. החזרת המוצר בעת ביטול שלא עקב פגם, אי התאמה, איחור באספקה, או כל הפרה אחרת של החוזה – תיעשה על חשבון הצרכן. בכל מקרה אחר, החזרת המוצר תעשה על חשבון לאליאא אוסארייא. המוצר יוחזר שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא. במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית לאאליאא אוסארייא לתבוע את נזקיה מן הרוכש. בכל מקרה של החזרה, יש לפנות למוקד שרות הלקוחות טל' 0508670071 או בדוא"ל info@tamas-touch.com . לאחר בירור פניית הלקוח לביטול הזמנתו, על הלקוח להחזיר את המוצר לכתובת לאאליאא אוסרייא או לחילופין לבקש מלאאליא אוסורייא שתשלח שליח לאיסוף המוצר והחזרתו על חשבון הלקוח. לאחר החזרת המוצר יזוכה הלקוח במחיר ששילם עבור המוצר בקיזוז 5% מסכום הרכישה או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם ובקיזוז דמי המשלוח במידה והיו.
 8. ביטול הזמנת מוצר על ידי לאאליא אוסארייא.
  1. לאאליא אוסארייא רשאית לבטל הזמנת מוצר כולה או חלקה במקרים הבאים: אם נפלה בהצעה טעות סופר בפרט כלשהו, אם יתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוחו/או צד ג’ כלשהו. לאאליאא אוסארייא תמסור ללקוח הודעה על ביטול הזמנת המוצר בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר.
  2. אם התברר שהמוצר שהזמין הלקוח חסר או אזל מהמלאי, רשאית לאאליא אוסארייא לבטל את ההזמנה או להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך. אם בוטלה הזמנת המוצר, לאאליאא אוסארייא לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק שנגרם ללקוח או לצד שלישי.
 9. פטור מאחריות על המוצרים
  1. האחריות על המוצרים היא בצירוף קבלה בלבד, והאחריות הבלעדית למוצרים, לאספקה שלהם, לאיכות, לטיבם, לעמידותם ולתכולת שלהם , והוראות הפעלה, חלה על החברה המייצרת ועל ספקי המוצרים. לאאליא אוסארייא לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. לאאליא אוסארייא לא תהיה אחראית לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה,פנה לצד השלישי ו/או לאתר המכירות של צד שלישי ו/או ספק.
  1. לאאליא אוסארייא לא תשא בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הרוכש.
 10. פרטי הלקוחות והנתונים מאובטחים.
  1. לאאליא אוסארייא מתחייבת לא לעשות שימוש כלשהו בפרטי המשתמש, ו/או להעבירם לכל גורם אחר ללא הסכמתו.
  2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. אך כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האינטרנט, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על ידי אחרים ברשת, לאאליא אוסאריא אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
  3. מובהר כי לאאליא אוסארייא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים באמצעות קישוריות (LINKS) המופיעות באתר.
  4. לאאליא אוסארייא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות.
  5. לאאליא אוסארייא רשאית לתעד את כתובות ה-IP של הרכישות המתבצעות באתר, ואם תתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית, תדווח על כך מידית לרשויות החוק.
  6. לאאליא אוסארייא אינה מפרה התחייבות לפרטיות ולא פוגעת בפרטיות משתמש כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש בכלל באמצעי תקשורת אלקטרוניים ותקשורת מחשבים בפרט.
  7. לאאליא אוסארייא רשאית לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר שירותיה ושירותי האתר, זאת אם ציין המשתתף כי הנו מעוניין בקבלת מידע זה באמצעות אישורו לכך באתר.
 11. שירות לקוחות
  1. לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי לאאליא אוסאריא, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של האתר ע"י השארת הודעה דרך דואר אלקטרוני (info@tamas-touch.com), או דרך דף הפייסבוק – https://www.facebook.com/Tamas-113984206712741/, או דרך וואתס אפ במספר 0508670071. נציגי " לאאליא אוסארייא" ישמחו לעמוד לרשותכם בכל פנייה, בשעות הפעילות של לאאליא אוסארייא, ניתן להשאיר הודעה ונחזור לכם תוך פחות מ 24 שעות .
 12. שונות
  1. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי-המשפט המוסמכים באזור מחוז צפון בישראל בלבד, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. הדין החל על תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד.